Nový stavebný zákon je dôležitou legislatívnou iniciatívou, ktorá prináša zmeny a aktualizácie do oblasti stavebníctva. Cieľom nového zákona je zlepšiť transparentnosť, zjednodušiť procesy a zvýšiť kvalitu stavebných prác.

Jednou z významných zmien nového stavebného zákona je zavedenie jednotného povolenia na stavebné projekty. Týmto spôsobom sa zjednodušuje administratívny postup a znižujú sa byrokratické prekážky. Žiadatelia budú mať možnosť získať všetky potrebné povolenia a súhlasné stanoviská prostredníctvom jedného integrovaného procesu.

Nový zákon zavádza aj prísnejšie požiadavky na kvalitu stavebných prác a bezpečnosť budov. Stanovuje sa povinnosť zabezpečiť nezávislú kontrolu kvality a dodržiavanie stavebných noriem. Tým sa zvyšuje dôvera verejnosti v kvalitu a bezpečnosť budov, čo je veľmi dôležité pre ochranu obyvateľov a udržateľný rozvoj stavebného sektora.

ConstructionAndBuildingLaw.jpg

Okrem toho nový stavebný zákon prináša aj opatrenia na podporu energeticky účinných riešení a environmentálne udržateľnejšieho stavebníctva. Zavádzajú sa stimuly a povinnosti týkajúce sa využívania obnoviteľných zdrojov energie, energetického hodnotenia budov a zlepšovania energetickej účinnosti.

Nový stavebný zákon predstavuje pre stavebný sektor významný rámec, ktorý má za cieľ zabezpečiť efektívne, kvalitné a bezpečné stavebné práce. Je dôležité, aby sa tento zákon uplatňoval spravodlivo a s primeraným ohľadom na potreby a záujmy všetkých zainteresovaných strán - od developérov a stavebných firiem po verejnosť a ochranu životného prostredia.